Soliciations Description

Announcement for Indoor Cricket Academy NCA construction

Title Announcement for Indoor Cricket Academy NCA construction Type Procurement
Start Date 2018-01-18 Closing Date 2018-01-18
Download File Click Here

                                                                                                                                                               اعلان دعوت به داوطلبی

کرکت بورد افغانستان (ACB) يک مقدار وجوه مالي را از بودجه خودغرض تطبيق پروژه هاي خويش بدست آورده و مصمم است تا یک قسمت از این وجوه مالی را غرض اعمار اندور اکادمی (Indoor Cricket Academy NCA) در کابل و جلال اباد به ریفرینس نمبر (IFB No: ACB/2017-NCB/115) اعلان دوباره را با در نظر داشت روش تدارکاتی داوطلبی باز داخلی (National Open Tendering) عقد قرارداد و به مصرف برساند. ازينرو اسناد داوطلبی پروژه ( Bidding Document ) را ترتيب نموده و ذريعه اين اعلان به آگاهي تمام شرکت های ساختمانی که در این راستا فعالیت داشته باشند ميرساند تا براي اشتراک در داوطلبي اسناد مکمل پروژه مذکور را ازين اداره بدست بیاورند. آخرين روز تسليمي و آفر گشایی اسناد داوطلبي اعمار اندور اکادمی بتاری 18 جنوری2018  ساعت 02:00 بعد از ظهر در تالار جلسه کرکت بورد افغانستان (ACB)، سرک خان عبد الغنی خان، عقب کابل ننداری کابل افغانستان تعین گردیده است، افر های دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.                                 

                                                                                 براي بدست آوردن معلومات بيشتر و اسناد مکمل داوطلبي ميتوانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد.

 

                                                                                                                                                                                   آدرس کابل:

                                                                                                                                                                  دیپارتمنت تهیه و تدارکات

                                                                                                                                                             (ACB)کرکت بورد افغانستان

                                                                                                                                                                   0787646888  موبايل

                                                                  procurement.manager@afghancricket.af Procurement@afghancricket.af /  ایمیل: